FLOTES VEHICLES

Assegurança destinada a empreses o col•lectius que posseeixin un mínim de 7 a 10 vehicles, segons l’Entitat Asseguradora amb qui es contracti, entenent com a vehicles des de ciclomotors, motos, turismes, vehicles comercials, furgonetes, camions, captractores o combinació dels mateixos. Per exemple una empresa que tingui 3 turismes, entre els de gerència i els comercials, 4 furgonetes i 3 camions, el còmput total de vehicles serà 10 per tant ja es podrien cobrir mitjançant una flota.Tant va destinat a vehicles de una mateixa empresa, com a vehicles d’un col•lectiu.

La contractació mitjançant flota implica una reducció important de la prima individual de cada vehicle, principalment perquè la sinistralitat es comprova en el conjunt de la flota i per tant la sinistralitat queda repartida i en conseqüència serà molt menor.També s’ha de tenir en compte que les garanties a contractar per cada vehicle poden individualitzar-se ja que en una mateixa flota hi poden haver vehicles que es necessiti cobertura simple de tercers, més amplia de tercers, incendi, robatori i vidres i altres vehicles que pugui interessar tenir cobertura a tot risc, és totalment flexible.

Assegurances empresa - FLOTES VEHICLES
Sol·liciti pressupost sense compromís

Dades del risc

Cobertures

Dades de contacte

*Camps del formulari obligatoris