RESP. CIVIL GENERAL

Assegurança destinada a protegir el patrimoni de l’empresa enfront a reclamacions de tercers per danys i perjudicis dels que l’empresa en sigui o pugui ser  civilment responsable.

S’ha de tenir en compte que tota empresa sigui de l’àmbit industrial, serveis, comerç, construcció o altres, pot provocar un perjudici a tercers ja sigui com a danys materials, corporals o pèrdues econòmiques de les quals n’haurà de respondre. A questa mena d’assegurança pal·lia els efectes que aquesta reclamació pot provocar en el patrimoni de l’empresa o negoci, ja que en cas de no tenir-la contractada s’haurià de respondre amb el patrimoni empresarial.

L’assegurança de Responsabilitat Civil General pot ser contractada en diverses modelitats les més bàsiques són:

- RC Explotació - RC Patronal - RC Productes - RC Post-treballs

Tot i això segons el sector i l’activitat són molt interessants garanties de caràcter opcional com la RC Locativa, la RC Subsidiaria Subcontratistes, la RC Guardarropía, ...

Assegurances empresa - RESP. CIVIL GENERAL
Sol·liciti pressupost sense compromís

Dades del risc

Dades de cobertura

Dades de contacte

*Camps del formulari obligatoris