TRANSPORT MERC.

Assegurança destinada a protegir a l’assegurat, siguin (propietaris) cargadors, transportistes i/o intermediaris del transport (transitaris, operadors logístics, consignatari...), dels danys que es puguin produir a les mercaderies tant durant el transport com en l’estància i/o en les operacions de càrrega i descàrrega. Així com la possibilitat de cobrir la responsabilitat civil contractual del transportista quan es transporten mercaderies propietat d’un tercer.

Les modalitats solen ser:

- A  viatge o aïllada: per una expedició concreta.

- Anual per matrícula: per cobrir totes les expedicions que dur a terme l’assegurat durant l’any amb detall dels vehicles concrets.

- Anual per facturació: per totes les expedicions realitzades durant l’any amb qualsevol mitjà de transport.

Les cobertures variaran depenent de si en el contracte es vol cobrir només els danys sobre les mercaderies assegurades, ja sigui amb condicions generals espanyoles o clàusules angleses com l’Institute Cargo Clauses (A) o altres específiques, la responsabilitat civil contractual del transportista (CMR/LOTT) o una combinació d’ambdues cobertures.

A més hi ha la possibilitat de contractar a part de les garanties bàsiques dins de cada modalitat i tipus de cobertura, garanties opcionals en funció de les necessitats de cada client com per exemple en el cas de danys l’averia de l’aparell frigorífic, molladures, ...

És per tant una assegurança flexible on, a més, es poden determinar lliurement les franquícies o fins hi tot escollir l’opció de sense franquícia, es segons quines entitats asseguradores.

Assegurances empresa - TRANSPORT MERC.
Sol·liciti pressupost sense compromís

Dades

Cobertures

Dades de contacte

*Camps del formulari obligatoris