Diccionari d'assegurances

M

malaltia

Alteració de la salut el diagnòstic i confirmació de la qual sigui efectuat per un metge legalment reconegut i les primeres manifestacions de la qual es presentin durant la vigència del contracte d'assegurança.

malaltia professional

Malaltia que es contreu a conseqüència de l'exercici continuat d'una feina i a causa de les seves característiques.

marge de solvència

Quantitat mínima de patrimoni propi no compromès que tota entitat asseguradora ha de posseir per garantir econòmicament els compromisos amb els assegurats.

mutualista

Membre d'una societat mútua.

mutualitat de previsió social

Entitat asseguradora que opera a prima fixa o variable, sense finalitat lucrativa, fora del marc de la seguretat social, mitjançant aportacions directes dels assegurats o d'altres entitats o persones protectores.