Diccionari d'assegurances

A

abast de l'assegurança

Conjunt de riscs coberts, amb els límits de cobertura, exclusions, extensió territorial i validesa temporal definits al condicionat del contracte.

accident

Esdeveniment violent, sobtat, extern i aliè a la intencionalitat de l'assegurat que li produeix un dany.

accident de circulació

Accident que és conseqüència de la circulació d'un vehicle quan l'assegurat, com a vianant pateix les lesions causades per un vehicle o condueix o és passatger d'un vehicle terrestre en moviment.

accident de treball

Accident que un treballador per compte d'altri sofreix en ocasió o per conseqüència de la feina que executa.

accident en el trajecte

Accident de treball que s'esdevé anant a la feina o tornant-ne.

accident laboral

Accident que un treballador per compte d'altri sofreix en ocasió o per conseqüència de la feina que executa.

actualització

Increment o reducció d'un capital assegurat per ajustar-lo al seu valor real en un moment determinat.

agent d'assegurances

Persona que actua d'intermediària vinculada a una entitat asseguradora mitjançant un contracte mercantil i que s'ocupa de comercialitzar productes i serveis d'assegurances, de donar assessorament tècnic, de gestionar la cartera de clients, etc.

ajust de prima

Increment o reducció de la prima d'una assegurança per adaptar-la a nous valors o a noves tarifes.

alliberament de prima

Exempció de l'obligació de pagar les primes d'una assegurança, especialment d'una assegurança de vida.

alta

Inclusió d'una persona en una assegurança col·lectiva, en una societat mútua o en la seguretat social.

annex

Document que s'afegeix al contracte d'assegurança, i que en forma part, signat per l'assegurador i el prenedor, en què consta qualsevol modificació que s'introdueixi al contracte.

anticipar

Fer un avançament.

anualitat

Pagament anual de les primes d'una assegurança, que pot ser fragmentat en intervals menors.

anul·lació

Extinció d'un contracte d'assegurança per voluntat d'una de les parts, basada en circumstàncies legals.

anul·lació sense efecte

Anul·lació d'un contracte des de la data en què havia d'entrar en vigència, de manera que és com si no s'hagués emès.

aportació

Part amb què tant el promotor com el partícip contribueixen a un pla de pensions.

arbitratge

Decisió d'una qüestió o un conflicte jurídic per part d'una o diverses persones que no són jutges ordinaris ni actuen tampoc com a òrgans del poder judicial.

assegurança

Institució de caire econòmic i social que es proposa diluir entre els elements constitutius d'un grup el valor econòmic de les pèrdues que pateixen alguns dels seus membres a conseqüència d'un fet fortuït.

assegurança col·lectiva

Assegurança de persones que cobreix en un sol contracte múltiples assegurats, els quals integren una col·lectivitat homgènia i constitueixen riscs independents entre si.

assegurança combinada

Assegurança que cobreix en un sol contracte i respecte al mateix interès riscs que pertanyen a diversos rams.

assegurança complementària

Conjunt de garanties estipulades en un contracte d'assegurança de manera que, en un moment donat i per unes causes concretes, el capital esdevé incrementat.

assegurança d'accidents

Assegurança que cobreix la mort o un dany corporal a l'assegurat causat per un accident produït durant l'exercici d'una activitat prevista al contracte.

assegurança d'accidents de treball

Assegurança obligatòria, practicada actualment per les mutualitats de previsió social i per la seguretat social, que cobreix els accidents de treball.

assegurança d'assistència de viatge

Assegurança per la qual l'assegurador s'obliga a la prestació d'un servei a l'assegurat en ocasió d'un viatge o un desplaçament del seu domicili habitual.

assegurança d'assistència sanitària

Assegurança per la qual l'assegurador s'obliga a prestar serveis d'assistència mèdica, farmacèutica i hospitalària a l'assegurat per mitjà d'uns professionals determinats i en uns hospitals determinats.

assegurança d'hospitalització i cirurgia

Assegurança que garanteix el pagament d'un subsidi diari en cas que es produeixi l'hospitalització de l'assegurat o sigui sotmès a una operació quirúrgica.

assegurança d'incapacitat

Assegurança complementària d'una assegurança de vida que cobreix el risc d'incapacitat.

assegurança de capital diferit

Assegurança d'estalvi en què es paga al beneficiari el capital estipulat en cas que l'assegurat sigui viu a la data de venciment del contracte.

assegurança de capital diferit amb reemborsament de primes

Assegurança de vida en què si l'assegurat és viu a la data de venciment del contracte el beneficiari cobra la prestació i si és mort els seus hereus cobren el valor nominal de les primes pagades.

assegurança de convenis col·lectius

Assegurança col·lectiva d'accidents contractada per una empresa com a complement de la seguretat social que cobreix accidents relacionats o no amb l'activitat laboral, tal com és establert al conveni col·lectiu.

assegurança de decessos

Assegurança per la qual l'assegurat s'obliga, en cas de defunció de l'assegurat, a prestar els serveis necessaris per a l'enterrament o indemnitzar els seus familiars per aquest concepte.

assegurança de malaltia

Assegurança per la qual l'assegurador s'obliga a pagar a l'assegurat una prestació en forma de subsidi per dies de baixa o com a compensació per despeses d'assistència mèdica i farmacèutica.

assegurança de persones

Assegurança de persones que cobreix en un sol contracte múltiples assegurats, els quals integren una col·lectivitat homogènia i constitueixen riscs independents entre si.

assegurança de salut

Assegurança d'assistència sanitària.

assegurança de vida

Assegurança per la qual l'assegurador s'obliga a pagar al beneficiari la prestació pactada en forma de capital o de renda si s'esdevé el fet previst en la vida de l'assegurat.

assegurança de vida sencera

Assegurança de vida que garanteix el pagament de la prestació al beneficiari a la mort de l'assegurat, sigui quan sigui que es produeixi.

assegurança dotal

Assegurança de vida, en què el beneficiari és menor d'edat, que garanteix el pagament d'un capital al final d'un termini estipulat independentment que l'assegurat mori o no abans del venciment del contracte.

assegurança escolar

Assegurança col·lectiva que cobreix els accidents que puguin tenir els alumnes mentre siguin sota la tutela del personal de l'escola.

assegurança mèdica

Assegurança d'assistència sanitària.

avís de rescissió

Document mitjançant el qual el prenedor de l'assegurança o l'assegurador comunica a l'altra part la decisió de rescindir el contracte a partir d'una data determinada.