Diccionari d'assegurances

C

capital assegurat

Quantitat establerta al condicionat de la pòlissa per a cadascuna de les garanties, que representa l'import a pagar per l'assegurador en cas de sinistre a les assegurances de vida o el límit màxim de la indemnització a les assegurances de no vida.

capital fix

Capital assegurat que resta invariable durant la vigència de l'assegurança.

capital inicial

Capital assegurat en el moment de formalització d'un contracte d'assegurança, en els casos en què aquest incorpora una clàusula d'actualització del capital assegurat.

capitalització

Reserva de les aportacions dels assegurats durant un període llarg amb la finalitat d'acumular un capital que afronti el pagament de les prestacions futures.

carència

Porció de temps durant el qual tot i que l'assegurança és vigent, si es produeix el sinistre, el beneficiari no té dret a rebre la prestació.

cartera

Conjunt d'operacions d'assegurança o reassegurança d'una entitat o d'un mediador referit a un període determinat.

catàstrofe

Esdeveniment desastrós que provoca danys molt importants.

categoria del risc

Lloc que ocupa un risc dins una classificació de riscs.

certificat mèdic

Document on consten els resultats d'un reconeixement sistemàtic a l'assegurat.

clàusula

Disposició introduïda al contracte que modifica, aclareix o deixa sense efecte part del contingut de les condicions d'aquest contracte.

compensació de riscs

Neutralització dels efectes de la sinistralitat de manera que els efectes econòmicament negatius que puguin derivar-se de riscs de mala qualitat siguin contrarrestats per altres que causin a l'entitat asseguradora una menor sinistralitat.

consorci assegurador

Associació d'entitats asseguradores per a dur a terme una gestió comuna en què cadascuna conserva la seva autonomia.

contracte

Acords de dues voluntats o més adreçat a produir efectes jurídics.

contraprestació

Obligació del prenedor al contacte d'assegurança, que consisteix en el pagament de les primes.

cost de la pòlissa

Quantitat que l'entitat asseguradora percep amb la primera prima d'un contracte d'assegurança, simbòlicament destinada a compensar el material imprès i les despeses d'emissió.

cupó

Document on consta un extracte de les condicions d'una assegurança que es contracta mitjançant una pòlissa cupó.