Diccionari d'assegurances

E

edat actuarial

Edat de l'assegurat que es pren com a base dels càlculs en emetre la pòlissa d'una assegurança de vida i que s'obté prenent com a edat la corresponent a la data d'aniversari més propera a la data d'efecte.

entitat depositària

Persona jurídica l'objectiu de la qual és la custòdia i el dipòsit dels actius integrats en un fons de pensions.

entitat gestora

Persona jurídica l'objectiu de la qual és l'administració dels fons de pensions.

esperança de vida

Durada mitjana de la vida de les persones d'una col·lectivitat basada en el càlcul de probabilitats.

excedent

Part del capital assegurat que sobrepassa el ple de retenció de l'assegurador i se cedeix en reassegurança.

exclusió

Limitació establerta a les condicions generals d'un contracte d'assegurança, que elimina de la garantia determinats béns, persones o riscs.

extinció

Cessació de l'efecte de l'assegurança i de la vinculació de les parts, com a conseqüència d'haver-se acabat el termini previst o d'haver-se produït algun dels fets o situacions que la poden motivar.