Diccionari d'assegurances

F

fiança

Obligació subsidiària que contreu l'assegurador per a garantir el pagament d'una indemnització, en forma de dipòsit de diner.

fons de pensions

Unitat patrimonial sense personalitat jurídica constituïda per un conjunt de valors i efectes de tota mena amb la finalitat de satisfer les prestacions previstes al reglament d'un pla de pensions, en la forma, qualitat i periodicitat que prèviament s'hagi establert.

fons mutual

Fons que els mutualistes aporten a una societat mútua.

fons obert

Fons de pensions que canalitza les inversions a altres fons.

fons tancat

Fons de pensions que canalitza les inversions del pla o plans que l'integren.

franquicia

Quantitat que en cada sinistre i d'acord amb el que s'ha pactat al contracte d'assegurança per a cadascun dels riscs coberts, va a càrrec del prenedor.