Diccionari d'assegurances

G

garantia addicional

Qualsevol garantia a part de la garantia bàsica de la pòlissa.

garantia bàsica

Garantia de contractació obligada en una modalitat d'assegurança.

garantía optativa

Garantia que pot quedar coberta per l'elecció del prenedor de l'assegurança i que s'ha de declarar expressament al contracte.

garantía provisional

Garantia que es cobreix de forma provisional mentre s'espera l'acompliment d'alguna circumstància relativa al risc objecte de l'assegurança.

gran incapacitat

Incapacitat permanent en què un treballador necessita l'assistència d'una altra persona per realitzar els actes més essencials de la vida.

grau d'incapacitat

Mesura de l'estat d'incapacitat d'un malalt o d'un accident per a l'atorgament de prestacions econòmiques.