Diccionari d'assegurances

I

imprudència

Negligència o manca de precaucions que condueix a actes que serien delictes si hi hagués hagut malícia en l'actor.

incapacitat

Impossibilitat total o parcial d'una persona de desenvolupar la seva feina habitual a causa d'un accident o d'una malaltia.

incapacitat permanent

Situació d'un treballador que, després d'haver estat sotmès al tractament prescrit, presenta reduccions anatòmiques o funcionals greus, susceptibles de determinació objectiva i previsiblement definitives, que disminueixen o anul·len la seva capacitat laboral.

incapacitat permanent absoluta per a qualsevol treball

Incapacitat permanent que inhabilita per complet un treballador per realitzar qualsevol feina.

incapacitat permanent parcial per a la professió habitual

Incapacitat permanent que produeix a un treballador una disminució no inferior al 33% en el rendiment normal de la seva feina, però sense impedir-li realitzar-ne tasques fonamentals.

incapacitat permanent total per a la professió habitual

Incapacitat permanent que impedeix la realització de totes o de les tasques fonamentals de la professió habitual d'un treballador, encara que permet que aquest pugui fer tasques pròpies d'una altra activitat.

incapacitat temporal

Situació en què es troba un treballador que temporalment no pot treballar a causa d'un accident o una malaltia i que necessita assistència sanitària.

indemnització

Import que ha de pagar l'assegurador al beneficiari en cas que es produeixi un sinistre.

indemnització mínima

Import mínim a compte de la indemnització que l'assegurador ha de pagar a l'assegurat en el termini de quaranta dies des de la declaració de sinistre d'acord amb les circumstàncies conegudes.

indemnitzar

Pagar una indemnització.

invalidessa

Impossibilitat total o parcial d'una persona de desenvolupar qualsevol feina a causa d'un accident o d'una malaltia.