Diccionari d'assegurances

P

partícep

Persona física en l'interès de la qual es crea un pla de pensions, independentment de si fa aportacions o no.

participació

Unitat de compte d'un fons en què es posa de referència el capital assegurat en el moment de contractar l'assegurança i dóna el valor final del capital en el moment de cobrar la prestació.

pensió

Renda que una persona cobra de l'estat o de mutualitats de previsió social en consideració a serveis passats, o determinada per la mort d'un familiar o per una disminució física o psíquica permanent.

periodificació de primes

Determinació, en cas d'una assegurança que es contracti per un any sencer no coincident amb l'any natural, de la part de prima que correspon a l'exercici comptable següent.

persona jurídica

Conjunt de persones o de béns reconegut com a subjecte de dret i, doncs, de drets i obligacions.

pignoració de la pòlissa

Designació que fa el prenedor d'un nou beneficiari d'un contracte d'assegurança, de manera que cedeix un dels drets del contracte, per donar la pòlissa com a garantia d'un préstec o com a aval.

pla de jubilació

Assegurança d'estalvi que consisteix en el pagament d'un capital o una renda en el moment que l'assegurat arriba a una edat de jubilació predeterminada, i que inclou el reemborsament de primes i la participació en beneficis.

pla de pensions

Sistema de previsió personal voluntari i lliure, complementari o no de la seguretat social, pel qual una persona fa unes aportacions constants o variables en canvi de rebre rendes o capitals en cas de jubilació, supervivència, viduïtat, orfenesa o invalidesa.

ple

Quantitat màxima de capital assegurat que una entitat asseguradora està disposada a assumir de cada risc.

ple de retenció

Ple que una entitat asseguradora està disposada a assumir en un mateix sinistre o en un període determinat.

pòlissa

Document que l'assegurador lliura al prenedor mitjançant el qual es declara formalment l'existència del contracte d'assegurança i les condicions en què s'ha pactat.

prestació

Conjunt d'obligacions que assumeix un assegurador o la seguretat social en canvi de la prima o de la quota que rep.

prima

Preu de l'assegurança.

prima única

Prima d'una assegurança de vida que es paga d'una sola vegada i per avançat en el moment de subscriure l'assegurança, per a tota la durada del contracte.

prima variable

Prima l'import de la qual varia al llarg de la durada de l'assegurança.

prima vitalícia

Prima d'una assegurança de vida que el prenedor ha de pagar mentre visqui l'assegurat.

prorrata de prima

Part proporcional de la prima d'acord amb el temps de duració d'un contracte o d'un annex.

pròrroga del contracte

Renovació de les garanties de l'assegurança per un nou període, generalment en les mateixes condicions.