Diccionari d'assegurances

R

recàrrec

Augment de prima amb motiu d'un agreujament del risc.

recobrament

Quantitat que una entitat asseguradora ha pagat al seu assegurat i que després recupera del responsable d'un sinistre o de la seva asseguradora.

reducció

Canvi d'una assegurança de vida a una altra de la mateixa modalitat però amb disminució del capital assegurat i amb alliberament de prima.

regularització

Ajustament al valor real de capital i prima que es fa al final de cada anualitat, i que implica generalment un pagament addicional de prima o la devolució d'una part de la prima pagada.

renda

Successió de pagaments equidistants.

rescat

Rescissió d'un contracte d'assegurança de vida, per la qual el prenedor rep el valor de rescat.

retenció

Part de risc de l'assegurador és responsable en cas de sinistre.