Diccionari d'assegurances

S

sinistre

Fet sobtat, accidental i imprevist esdevingut dins del període de vigència del contracte i susceptible de produir danys les conseqüències dels quals estan totalment o parcialment cobertes.

sobreprima

Prima que el prenedor ha de pagar en un determinat moment per compensar l'agreujament del risc, com a conseqüència d'un canvi en el bé assegurat, una augment del seu valor, per inclusió d'un risc complementari o per fraccionament de la prima anual.

subrogació

Fet d'exercir l'assegurador els drets i les accions que, per raó del sinistre corresponen a l'assegurat davant les persones que en són responsables, fins al límit de la indemnització i sense que aquest dret es pugui exercir en perjudici de l'assegurat.

subsidi

Import diari que, en les assegurances d'accidents i de malaltia, percep l'assegurat durant el període que no pot dedicar-se a la seva ocupació.

suspensió

Interrupció de l'efecte de l'assegurança per manca de pagament de la prima, per canvi de contractant o per alteracions del risc, que cessa quan és reparada l'anomalia.