Diccionari d'assegurances

T

tarifa

Relació detallada del tipus de prima que correspon aplicar a cada tipus de risc, en la qual els riscs estan ordenats per grups d'acord amb la seva naturalesa o gravetat.