Diccionari d'assegurances

D

dany

Perjudici causat a una persona o a una cosa en els seus interessos, la seva salut, el seu valor o el seu estat.

dany intencionat

Dany causat per un acte humà voluntari.

danys a tercers

Dany que afecta terceres persones a causa d'un acte de l'assegurat.

danys i prejudicis

Conseqüència d'un acte lesiu produït per dol, negligència o morositat en el compliment de les obligacions que dóna lloc al pagament d'una indemnització.

data de venciment

Data en què finalitza la vigència del contacte d'assegurança.

declaració de sinistre

Document mitjançant el qual el prenedor de l'assegurança, l'assegurat o el beneficiari comunica a l'assegurador l'esdeveniment d'un sinistre.

demora

Tardança en l'acompliment d'una obligació des que és exigible, tant en el pagament de les primes com en el pagament de les prestacions.

derrama

Part que correspon a cada mutualista d'una societat mútua a prima variable com a conseqüència del resultat final d'un exercici.

derrama activa

Derrama que es paga a cada mutualista com a conseqüència d'un resultat final positiu de l'exercici.

derrama passiva

Derrama que cada mutualista ha de pagar com a conseqüència d'un resultat final negatiu de l'exercici.

despeses mèdiques

Despeses d'atenció mèdica i d'hospitalització per al guariment de les persones sinistrades, que es garanteixen a les assegurances d'accidents i de malaltia.

dictamen pericial

Document que emet un perit a partir del qual una entitat asseguradora determina l'import de la indemnització.

dipòsit legal

Quantitat de diners o de valors que una entitat asseguradora ha de col·locar com a garantia de la seva actuació.

dret consolidat

Aportació capitalitzada, o la reserva que correspon segons el mètode de càlcul utilitzat, del partícip al pla de pensions.

durada de l'assegurança

Període de temps durant el qual és vigent el contracte d'assegurança.